ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ - The Forestias
×

ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์

เผยแพร่: 10 Jul 2018

ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์

ระบบนิเวศบนโลกเรานั้นมีอยู่มากมาย.. หลายแห่งมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์โดยการทำงานอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม หากมนุษย์ต้องการจะสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์เช่นนั้น ต้องอาศัยการศึกษาวิจัยถึงพื้นที่บริเวณนั้นอย่างละเอียดและคำนึงถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย ปัจจัยทางกายภาพอย่างน้ำ แสง ความชื้น รวมถึงสภาพอากาศอีกด้วย แต่จะดีแค่ไหน..?

หากมีสถานที่หนึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว..

The Forestias ใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การเก็บตัวอย่างน้ำและดินเพื่อเลือกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเพาะปลูกในโครงการ รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้สัตว์ท้องถิ่นที่อยู่เดิมถูกทำลาย หรือถูกย้ายออก เพื่อทำให้โครงการเป็นพื้นที่ป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุด โดยที่มนุษย์ พืชพันธุ์ และสัตว์ต่างๆ ในโครงการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน..

ผลลัพธ์
การยืนยัน