เกี่ยวกับเรา - The Forestias
×

แนวคิดโครงการ

The Forestias โครงการ mixed use ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก ที่นำแนวคิดของการผสมผสานกันของธรรมชาติ สัตว์ และระบบนิเวศน์มาปรับใช้ เพื่อให้อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน และ เราเป็นต้นแบบของแนวคิดในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ประกอบด้วยคน 4 เจนเนเรชั่นให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อจุดหมายในการสร้างความสุขแบบยั่งยืนของชุมชน

ลองจินตนาการถึงสังคมๆหนึ่ง...
ที่เห็นผู้คนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง
เห็นครอบครัวแต่ละครอบครัว
มีการไปมาหาสู่กัน พึ่งพากัน
เห็นคนในครอบครัวมีความใกล้ชิดกัน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้ทุกชีวิต
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และเห็นผู้คนทั้ง 4 รุ่นมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

เพราะเราเชื่อว่า...

ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนได้เท่ากับการสร้างความสุข

แนวคิดแห่งความสุข ที่จินตนาการได้ถึงความสุขที่ยั่งยืน

Connecting 4 Generations

ความสุขที่เกิดขึ้นจากการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนในครอบครัวได้ใกล้ชิดกัน สามัคคีเกื้อกูลกัน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากันระหว่างคนต่างวัย พร้อมทั้งมีพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้คนในครอบครัวที่ต่างช่วงอายุได้พัฒนาความคิดและจิตใจ ก่อให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เริ่มจากครอบครัว ขยายวงไปสู่ระดับชุมชน จนเกิดเป็นความสุข และ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

50 Shades of Nature

ความสุขที่เกิดจากธรรมชาติ ภายใต้พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่ยาวต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการ ซึ่งเป็นโมเดลแรกของโลกที่ให้มนุษย์ได้กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ โดยประกอบไปด้วยป่าที่มีลักษณะแตกต่างกันถึง 4 โซนหลัก ไล่ไปตั้งแต่พืชพันธุ์ขนาดเล็ก จนถึงเขตป่าดงดิบของต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

Community of Dreams

ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลากหลายที่เราเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้คนทั้ง 4 เจนเนเรชั่นที่อาศัยในชุมชนของเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชน

Sustainnovation
for Well-being

ความสุขที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ MQDC ที่จะนำเอาธรรมชาติและระบบนิเวศน์กลับคืนสู่สังคมมนุษย์ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของทั้งคน สัตว์ และ ธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสิ่งมีชีวิตได้ใช้ประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข

วิสัยทัศน์จากผู้บริหาร

for the Community of Tomorrow

THE FORESTIAS เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพรีเมียร์โมเดลของการอยู่อาศัยอย่างมีความสุข ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ซึ่งเหมาะกับทุกคน ทุกเจนเนอเรชั่น ทุกเพศทุกวัย ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุขของโลก โดยสามารถขยายไปสู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย เข้ากับคนทุกกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลก ในการสร้างรูปแบบการอยู่อาศัยที่ให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผสานให้ธรรมชาติกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์

CEO, MQDC THE FORESTIAS

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น บนพื้นที่ที่คนทุกเจนเนอเรชั่น จะได้อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ ที่ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าจะโอบล้อมทุกสิ่งมีชีวิต ทำให้ผู้คน สัตว์และธรรมชาติ ได้กลับมาเชื่อมโยงกันในละแวกใกล้กัน โดยไม่ถูกแบ่งแยกด้วยสถานะรายได้ สังคมแห่งนี้จะบ่มเพาะความสุขตลอดไปในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งกายและจิตใจแบบไม่มีการแบ่งแยก สิ่งนี้จะส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งช่วยแชร์ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านระบบนิเวศ การออกแบบสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม และนวัตธรรมที่ยั่งยืน เป็นต้น The Forestias จะช่วยหล่อเลี้ยงสังคมที่มีความหลากหลายของทั้งผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน ผ่านธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สุขอนามัย และประสบการณ์พักผ่อนต่างๆ

ผลลัพธ์
การยืนยัน